تقدیر درسا دارو از مدیران برتر شرکت تجهیزگران طب نوین

شرکت درسا دارو در همایش سالانه مدیران و سرپرستان فروش شرکت تجهیزگران طب نوین حضوری فعال داشت. در همایش مذکور که در تاریخ 18 دی ماه 98 در هتل المپیک تهران برگزار شد، آخرین برنامه های فروش و توسعه بازار تامین کنندگان شرکت توزیع مذکور ارائه گردید. در این مراسم از زحمات ارزشمند روسای مراکز توزیع شرکت تجهیزگران طب نوین توسط شرکت درسا دارو تقدیر به عمل آمد.