مطالعه مداخله ای مقطعی ملی مکمل یاری با ید در خانم های باردار

عنوان : مطالعه مداخله ای مقطعی ملی مکمل یاری با ید در خانم های باردار

هرچند که در ایران از سال 1381 طرح غنی سازی نمک خوراکی با ید اجرا شده است، اولین مطالعه ملی بررسی میزان ید در خانم های باردار ایرانی در سال 1385 نشان داد با وجودی که میزان ید دریافتی جمعیت ایرانی به طور عمومی کافی می باشد، خانم های باردار که گروه آسیب پذیر هستند، دچار کمبود ید در حد متوسط می باشند. بنابراین در این مطالعه مداخله ای مقطعی،  به صورت اختصاصی میزان ید دریافتی و عملکرد غده تیروئید خانم های باردار ایرانی دو سال پس از مکمل یاری با ید، بررسی شد.

در این مطالعه 1200 خانم باردار( 400 نفر در 3ماهه اول، 400 نفر در 3 ماهه دوم و 400 نفر در 3 ماهه سوم بارداری)  از درمانگاه های مراقبت بارداری 12 استان کشور به مدت یک سال (آبان 1397 تا فروردین 1398) مورد بررسی قرار گرفتند. میانه غلظت ید ادراری این افراد (MUIC) به عنوان شاخص وضعیت ید اندازه گیری شد و هم زمان غلظت سرمی TT4،TSH،Tg، TPO-Ab و مقدار ید موجود در نمک مصرف خانگی آنها محاسبه گردید.

نتایج:

در این مطالعه گروهی، میانگین سنی افراد 2/6±28 سال و میانگین سن بارداری13± 7/22هفته بود. میانه کلی غلظت ید ادراری ( MUICs ) در خانم های باردار mcg/L 188  mcg/L)263 -2/124 ) بود. همچنین MUICs در هر تریمستر به ترتیب: mcg/L 174 (110-254)، mcg/L 175(116-251) و mcg/L 165(114-235) بود. درصد افراد با MUICs ≥ 150، 100-149 و 100> MUICs  µg/Lبه ترتیب 63%، 19.8% و 16.2% بود. در این مطالعه میانگین TT4 µg/dL5/4 ± 12 و میانه میزان  mUI/L TSH  37/2 (3.18-66/1) بود. براساس منابع محلی منطقه ی ما،  118نفر (% 5/10) از خانم های باردار به کم کاری تحت بالینی تیروئید، 6 نفر (% 53/0) مبتلا به هیپو تیروئدوکسینمی ایزوله و 65 نفر (% 7/5) TPO-Ab  مثبت بودند.

همچنین میانه میزان Tg ، mcg/dL 08/10 (4/20 – 7/5) و میانه ید موجود در نمک مصرفی  mcg/gr6/29 بود و در 85% نمک مورد استفاده آنها، مقدار ید بیشتر از 30 میکروگرم بر گرم بود. نتایج نشان داد بیش از 95% خانواده ها تحت پوشش نمک یددار بودند.  

نتیجه گیری:

نتایج این مطالعه نشان می دهد که مکمل یاری با حداقل 150 میکروگرم ید در روز، دریافت ید خانم های باردار را بهبود می دهد. مکمل یاری با ید به غیر از کم کاری تحت بالینی تیروئید، شیوع کم کاری تیروئید، سمیت تیروئید بالینی و تحت بالینی، مثبت شدن آنتی بادی TPO و هیپوتیروکسینمیای ایزوله را به صورت معنی داری کاهش داده و اهمیت مکمل یاری با ید در دوران بارداری را نشان می دهد.

 

Iodine supplementation for pregnant women: across-sectional national interventional study

H Delshad, A Raeisi, Z Abdollahi -2021 Oct;44(10):2307-2314.doi: 10.1007/s40618-021-01538-z.Epub 2021 Mar-DOI:10.1007/s40618-021-01538-z-  J Endocrinol Invest