دروکانتین ®

گروه درمانی :

نام ژنریک : نیتروگلیسرین

نام تجاری :  دروکانتین®

شکل دارویی :

  1. قرص آهسته رهش 6/2 میلی گرم
  2. قرص آهسته رهش 4/6 میلی گرم

گروه دارویی : ضد آنژین صدری (نیترات)

موارد مصرف :  پیشگیری از حملات آنژینی و درمان طولانی مدت آنژین صدری مزمن ناشی از بیماری های عروق کرونر

بسته بندی :

  1. قرص آهسته رهش 6/2 میلی گرم: جعبه حاوی 1 ویال 50 عددی
  2. قرص آهسته رهش 6/2 میلی گرم: جعبه حاوی 10 بلیستر 10 عددی
  3. قرص آهسته رهش 4/6 میلی گرم: جعبه حاوی 1 ویال 50 عددی
  4. قرص آهسته رهش 4/6 میلی گرم: جعبه حاوی 10 بلیستر 10 عددی