نیتروگلیسیرین 1/6% w/w

گروه درمانی :

نیتروگلیسیرین 1/6% w/w (گرانول آماده پرس قرص آهسته رهش)