نیتروگلیسیرین 5% w/w

گروه درمانی :

نیتروگلیسیرین 5% w/w ، رقیق شده در اتانول (برای فرم تزریقی)