نیتروگلیسیرین 35% w/w

گروه درمانی :

نیتروگلیسیرین 35% w/w ، رقیق شده در میگلیول (برای کپسول نرم زیرزبانی)