نیتروگلیسیرین 4% w/w

گروه درمانی :

نیتروگلیسیرین 4% w/w ، رقیق شده در میگلیول (برای اسپری زیرزبانی)